Om oss

Om Etisk bankguide
Organisasjonene bak
Økonomiske bidragsytere
Metode
Spørsmål og svar
Mulige påstander fra bankene
Om Etisk bankguide

Om Etisk bankguide

 


Etisk bankguide er et samarbeid mellom Framtiden i våre hender og Forbrukerrådet. 

Framtiden i våre hender er Norges største miljø- og solidaritetsorganisasjon, som jobber for etisk og miljøvennlig forbruk og en mer rettferdig fordeling av jordas ressurser.

Forbrukerrådet er en uavhengig interesseorganisasjon som bistår forbrukerne og påvirker myndigheter og næringsliv i en forbrukervennlig retning.

Etisk bankguide er en del av det internasjonale initiativet Fair Finance Guide, som skal gi forbrukere, organisasjoner og myndigheter innsyn i hvordan bankene forholder seg til viktige temaer innenfor etikk og bærekraft.

Basert på en internasjonal metode som er i bruk i flere land kartlegger vi retningslinjene og policydokumentene til de største bankene som har virksomhet i Norge. Kartleggingen gir deretter grunnlag for utarbeidelse av en score som viser hvordan de enkelte bankene oppfyller krav til samfunnsansvar, både sammenlagt og innenfor ulike temaer. Gjennom egne tema- og casestudier vil vi løpende sjekke hvorvidt bankenes retningslinjer følges opp i praksis. Vi kartlegger i tillegg også en alternativ bank samt noen mindre banker som har spesialisert seg på etikk og bærekraft i sin fondsforvaltning.

Via hjemmesiden til Etisk bankguide skal norske forbrukere enkelt kunne sjekke sin egen bank, og sammenligne resultater og score mellom banker. Egne linker gjør det mulig å sende meldinger til bankene om at man enten er fornøyd eller misfornøyd med resultatene, og Etisk bankguide skal også kunne være første steg på veien dersom man ønsker å bytte til en annen bank.

Fair Finance Guide ble etablert i Nederland i 2009, og har hatt stor betydning for utviklingen av bærekraftsarbeidet i nederlandske banker. Ved utgangen av 2016 er initiativet utvidet til i alt ni land: Belgia, Brasil, Frankrike, Indonesia, Japan, Nederland, Norge, Sverige og Tyskland.

Etisk bankguide i Norge presenterte resultater til banker med virksomhet i Norge første gang i 2016. Mens 13 banker ble sjekket i 2016, er antallet utvidet til 15 banker i 2017. Den norske guiden inneholder flest antall banker av alle de ni landene som er med i FFG-initiativet. 

 

Organisasjonene bak
  • logo-gjennomsiktig.png
  • forbrukerradet_logo.png
Økonomiske bidragsytere

 

Etisk bankguide har mottatt økonomisk støtte fra Sida (Swedish International Development Cooperation Agency) og fra Finansmarkedsfondet:

 

 

undefined         undefined

 

undefined

 

Metode

Metode

  


Etisk bankguide gransker bankenes arbeid med etikk og bærekraft og da særlig knyttet til investeringer, det vil si hvordan selskaper og virksomheter som bankene investerer i og låner ut penger til påvirker mennesker og miljø rundt seg. Etisk bankguide har sammenstilt de viktigste internasjonale standardene og konvensjonene innenfor bærekraft og sosial ansvar, og måler i hvilken grad de enkelte bankene forplikter seg til å følge disse prinsippene. Granskningen fører til at hver enkelt bank oppnår en egen score både sammenlagt og tematisk, og måten dette gjøres på er i henhold til den metoden som er utviklet av Fair Finance Guide International. Denne metoden brukes likt i alle land som er en del av FFG-nettverket. Hjemmesiden til Fair Finance Guide International finner du her: http://fairfinanceguide.org/.


To kartleggingsprosesser

1. Retningslinjer 

Bankenes skriftlige retningslinjer og krav som de selv oppgir at alle investeringer skal tilfredsstille blir grundig kartlagt. Bankenes policydokumenter sjekkes deretter opp imot en rekke viktige internasjonale standarder og konvensjoner. Desto flere prinsipper bankene tydelig erklærer at de etterfølger, desto flere poeng og bedre score oppnås. Hver bank kartlegges innenfor hvert enkelt hovedtema, og karakter gis i form av en scoreprosent som ligger mellom 0 og 100. 

For å få poeng må bankene være tydelige, det holder ikke med generelle og uforpliktende formuleringer. Eksempler på prinsipper som det sjekkes om bankene følger er blant annet FNs Global Compact, OECDs retningslinjer og Ekvatorprinsippene. Kartleggingen av bankenes retningslinjer gjøres en gang i året, og resultatene offentliggjøres og presenteres hver høst.

På nettsiden til Etisk bankguide er bankenes score både sammenlagt og tematisk angitt ved hjelp av fargelagte liggende kolonner. Jo lengre kolonne, desto bedre score. Grønn betyr at banken oppnår svært god score, gul betyr god, oransje betyr middels, rød betyr dårlig, og lilla betyr svært dårlig score.

Les mer om resultatet av kartleggingen med detaljert score for alle bankene i 2016-undersøkelsen her

2. Praksis 

For å kontrollere at bankene følger sine egne retningslinjer og krav gjøres det egne undersøkelser hvert år om bankenes utlåns- og investeringspraksis. Hvis en slik undersøkelse viser at en eller flere banker ikke følger sine egne retningslinjer vil dette bli tydelig markert på hjemmesiden til Etisk bankguide. Dermed varsles forbrukerne om at de ikke utelukkende kan stole på det banken(e) selv oppgir i sine skriftlige retningslinjer. Forbrukerne kan også laste ned og selv lese rapportene som sjekker bankenes praksis.


Kartleggingsmetoden er utviklet av det nederlandske konsulentselskapet Profundo i samarbeid med organisasjonene som står bak Fair Finance Guide International. Les mer om  granskningsmetoden

Spørsmål og svar

Spørsmål og svar

 


Hvorfor finner jeg ikke min bank i guiden?

Det er et stort arbeid forbundet med å analysere retningslinjene til bankene, og vi har i oppstarten av guiden i Norge valgt å konsentrere oss om de største norske bankene samt noen av de bankene som allerede var med i den svenske utgaven (Fair Finance Guide Sverige) og som har virksomhet i Norge. I tillegg har vi tatt med noen alternative banker for å vise spennet i det arbeidet som gjøres med etikk og bærekraft. 

De kommende årene har vi ambisjoner om å gradvis utvide Etisk bankguide og kartlegge enda flere banker som har virksomhet i Norge. Fra og med 2017 er guiden blitt utvidet med tre helt nye banker: Sbanken, Gjensidige og Sandnes Sparebank.   

For to av bankene som var med i oppstartsåret 2016 har det skjedd endringer: Sparebanken Hedmark var med i 2016, men fusjonerte i 2017 med Sparebank 1 Oslo og Akershus. Navnet på den nye sammenslåtte banken er Sparebank 1 Østlandet, som er tatt med fra og med 2017. Swedbank var også med i 2016, men har faset ut sin personkundevirksomhet i Norge og er dermed ikke med videre.

Den norske guiden inneholder flest antall banker av alle de ni landene som er med i FFG-initiativet. I 2016 ble 13 banker sjekket, mens antallet i 2017 har økt til 15 banker.

 

Hvem har utviklet metoden som ligger bak kartleggingen av bankene?

Svar: Fair Finance Guide International har utviklet metoden sammen med organisasjonene som står bak initiativet og det nederlandske konsulentselskapet  Profundo. Kartleggingsmetoden ble opprinnelig utviklet i Nederland over en periode på fem år. Metoden evalueres ca. annethvert år.

 

Hvorfor er ikke fondsselskaper og pensjonsfond tatt med?

Svar: Bankenes egne fondsselskaper inngår i kartleggingen. I fremtiden tar FFG sikte på å utvide kartleggingen til å omfatte flere finansaktører, herunder også rene fondsselskaper, pensjonsfond og forsikringsselskaper.

 

Hva menes med bankenes investeringer?

Svar: Bankenes investeringer handler blant annet om hvordan bankenes fondsselskaper investerer i aksjer og andre verdipapirer.

 

Hva menes med bankenes utlån?

Svar: Utlån handler blant annet om hvordan banken reinvesterer og låner ut de pengene som står på din sparekonto. Dette skjer for eksempel gjennom utlån til ulike selskaper og investeringsprosjekter.

Mulige påstander fra bankene

Mulige påstander fra bankene

 


«Vi er mye bedre i praksis.»

Dessverre så viser tidligere granskninger at bankene sjelden eller aldri er bedre i praksis enn de hevder å være i sine skriftlige retningslinjer. Våre casestudier viser at det tvert imot ofte er motsatt, nemlig at bankene kan ha gode retningslinjer men at de ikke alltid følger egne krav i praksis.

Etisk Bankguide kommer til å granske bankenes investeringer og utlån løpende gjennom egne casestudier for å sjekke hvorvidt de har en praksis som stemmer overens med retningslinjene.

 

«Vi har flere og tydeligere retningslinjer om samfunnsansvar, etikk og bærekraft som vi ikke har publisert.»

Ifølge FNs veiledende prinsipper om åpenhet så er det ikke tilstrekkelig å ha interne retningslinjer som ingen kjenner til. Retningslinjer skal publiseres åpent slik at alle interessenter kan få tilgang til dem. Retningslinjene må også være tydelig formulert slik at det ikke oppstår uklarheter, og slik at kravene kan følges opp i praksis. I løpet av kartleggingsprosessen får bankene også anledning til å kommentere og komplementere resultatene, Dette er en sikkerhetsventil som skal bidra til å sikre at vi fanger opp alle relevante retningslinjer og for å rydde opp i eventuelle misforståelser om innholdet i retningslinjene.

 

«Vi er ikke aktive innenfor alle de områdene som kartlegges, og derfor kan vi heller ikke oppnå en høy poengsum.»

Dette stemmer ikke. Kartleggingen av bankene skjer innenfor områder og temaer der banken har aktivitet. Dersom banken ikke har noen aktivitet innenfor et område eller tema er det heller ikke påkrevet med noen egen policy på området. Innenfor de områdene hvor banken enten er tilstede gjennom fondsinvesteringer, prosjektfinansiering eller utlån så kreves det imidlertid at slik virksomhet skal følge relevante internasjonale standarder og krav knyttet til bærekraft, etikk og samfunnsansvar. Dette er i henhold til FNs retningslinjer for ansvarlige investeringer, som forutsetter at slikt ansvarsarbeid integreres i bankenes aktiviteter.

Vi står bak Etisk bankguide i Norge

  • logo-gjennomsiktig.png
  • forbrukerradet_logo.png

Thank you for submitting

Your message has succesfully been placed

×