Slik rangeres din bank

Etisk bankguide er basert på en omfattende gjennomgang av bankenes retningslinjer, krav og policydokumenter. Framtiden i våre hender og Forbrukerrådet har sjekket hver enkelt bank opp i mot 1012 ulike punkter. Jo høyere poengsum, jo bedre retningslinjer har bankene når det gjelder samfunnsansvar, etikk og bærekraft.

The average score of Cultura Bank

Bankens retningslinjer

Cultura Bank er testvinner også i 2017 og oppnår den høyeste samlede totalscoren av alle bankene med 97 % når det gjelder tilslutninger til viktige standarder, prinsipper og konvensjoner innenfor samfunnsansvar, etikk og bærekraft. Banken oppnår maksimal score på 100 % innenfor hele syv temaområder: Menneskerettigheter, skatteunndragelser, arbeidstakerrettigheter, arbeid mot korrupsjon, jordbruk, skogbruk og energiproduksjon. De eneste temaområdene hvor Cultura Bank ikke oppnår full score er innenfor åpenhet og ansvar, naturvern og biologisk mangfold samt klimaendringer. Av bankene har Cultura Bank de sterkeste bærekraftspolicyene og disse gjelder all bankaktivitet. Alle prosjekter og bedrifter må kunne sannsynliggjøre at de skaper økonomisk, sosial og miljømerverdi. Banken stiller samme krav til etikk og bærekraft til de bedriftene banken låner penger til, som til bankens egne finansielle investeringer.

Gi beskjed til Cultura Bank:

X

The average score of Storebrand

Bankens retningslinjer

Storebrand ender på en solid annenplass også i årets undersøkelse med en samlet totalscore på 79 % når det gjelder tilslutninger til viktige standarder, prinsipper og konvensjoner innenfor samfunnsansvar, etikk og bærekraft. Til sammenligning fikk banken 76 % i fjorårets undersøkelse. Storebrand oppnår maksimal score på 100 % innenfor to temaområder: Menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter. Banken oppnår i tillegg over 80 % score innenfor de fem temaområdene skogbruk, landbruk, arbeid mot korrupsjon, gruvedrift samt naturvern og biologisk mangfold. I motsatt ende av skalaen så oppnår banken noe lavere score knyttet til arbeid mot skatteunndragelser, energiproduksjon og klimaendringer. Storebrand var tidlig ute med å implementere samfunnsansvar, etikk og bærekraft i sin fondsforvaltning, men var lenge ikke åpne om hverken svartelistede selskaper eller policy. De er nå blitt en av de mest transparente bankene når det gjelder å forklare forbrukerne om sitt arbeid innenfor samfunnsansvar, etikk og bærekraft, både i egen virksomhet og i forbindelse med bankens investeringer. Banken har like streng policy til selskaper innenfor fondsforvaltning som til egne finansielle investeringer.

Gi beskjed til Storebrand:

X

The average score of KLP

Bankens retningslinjer

KLP ender på en god tredjeplass også i årets undersøkelse med en samlet totalscore på 73 % når det gjelder tilslutninger til viktige standarder, prinsipper og konvensjoner innenfor samfunnsansvar, etikk og bærekraft. Til sammenligning så fikk KLP 65 % i fjorårets undersøkelse. KLP oppnår over 80 % score innenfor de fire temaområdene arbeidstakerrettigheter, arbeid mot korrupsjon, menneskerettigheter samt åpenhet og ansvar. I motsatt ende av skalaen så oppnår banken lavere score knyttet til olje og gass, landbruk, samt naturvern og biologisk mangfold. KLP har, som en stor aktør innenfor pensjonsforvaltning, tatt ansvar for å utvikle en bærekraftig virksomhet. KLP var tidlig ute med implementering av samfunnsansvar, etikk og bærekraft i sin daglig drift av fondsforvaltning, og er veldig åpne om ekskluderte selskaper. KLP har likevel fremdeles et forbedringspotensiale når det gjelder å omtale sin policy mer nøyaktig. Banken har like strenge retningslinjer til selskaper innenfor fondsforvaltning som til egne finansielle investeringer.

Gi beskjed til KLP:

X

The average score of Sbanken

Bankens retningslinjer

Sbanken oppnår en samlet totalscore på 62 % når det gjelder tilslutninger til viktige standarder, prinsipper og konvensjoner innenfor samfunnsansvar, etikk og bærekraft. Banken oppnår høyest score blant årets nykommere, og ender på en solid fjerdeplass i årets undersøkelse. Høyest score oppnår banken innenfor temaområdene menneskerettigheter, arbeid mot korrupsjon og våpen. I motsatt ende av skalaen så oppnår banken dårligst resultat innenfor temaområdene skogbruk, landbruk samt åpenhet og ansvar. Sbanken oppnår en relativ høy score i sitt første år i undersøkelsen blant annet grunnet omfattende retningslinjer knyttet til investeringer, som banken anvender også innen kapitalforvaltning i dialog med forvaltere av fond som banken tilbyr.

Gi beskjed til Sbanken:

X

The average score of DNB

Bankens retningslinjer

DNB oppnår en samlet totalscore på 60 % når det gjelder tilslutninger til viktige standarder, prinsipper og konvensjoner innenfor samfunnsansvar, etikk og bærekraft. Til sammenligning fikk banken en score på 40 % i fjorårets undersøkelse. Høyest score oppnår Norges største bank innenfor temaområdene menneskerettigheter, arbeid mot korrupsjon, arbeidstakerrettigheter samt våpen. I motsatt ende av skalaen så oppnår banken dårligst resultat innenfor temaområdene skatteunndragelser, åpenhet og ansvar, klimaendringer, samt energiproduksjon. Banken har gjort betydelige forbedringer siden i fjor og ligger høyere enn gjennomsnittet i bransjen, men har fortsatt et forbedringspotensiale når det gjelder sin tilnærming til samfunnsansvar, etikk og bærekraft innenfor kredittvirksomhet. DNB har utviklet egne retningslinjer som dekker de prioriterte temaene samt noen sektorer. Banken har strengere krav og retningslinjer når det gjelder samfunnsansvar, etikk og bærekraft innenfor sin fondsforvaltning enn innenfor kredittvirksomheten.

Gi beskjed til DNB:

X

The average score of Sparebank 1 SMN

Bankens retningslinjer

Sparebank 1 SMN oppnår en samlet totalscore på 59 % når det gjelder tilslutninger til viktige standarder, prinsipper og konvensjoner innenfor samfunnsansvar, etikk og bærekraft. Til sammenligning fikk banken en score på 7 % i fjorårets undersøkelse. Sparebank 1 SMN er den banken som klatrer mest fra i fjor til i år, og har gjort en betydelig jobb med å forbedre og forsterke sine retningslinjer. Høyest score oppnår banken innenfor temaområdene arbeid mot skatteunndragelser, arbeidstakerrettigheter samt våpen. I motsatt ende av skalaen oppnår banken de dårligste resultatene innenfor temaområdene åpenhet og ansvar, olje og gass samt skogbruk. Banken har gjort solide og nevneverdige forbedringer siden i fjor og ligger høyere enn gjennomsnittet i bransjen, samtidig som de fortsatt har et forbedringspotensiale når det gjelder åpenhet i sin tilnærming til samfunnsansvar, etikk og bærekraft. Bankens utlånsvirksomhet er hovedsakelig i Norge til norske bedrifter, samtidig som banken tilbyr tredjeparts fond som er investert i selskaper i hele verden. Banken stiller tilnærmet like strenge krav innenfor virksomhetsområdene kredittvirksomhet og egne investeringer som innenfor fondsinvesteringer.

Gi beskjed til SpareBank 1 SMN:

X

The average score of Handelsbanken

Bankens retningslinjer

Handelsbanken oppnår en samlet totalscore på 53 % når det gjelder tilslutninger til viktige standarder, prinsipper og konvensjoner innenfor samfunnsansvar, etikk og bærekraft. Til sammenligning fikk banken en score på 51 % i fjor. Høyest score oppnår Handelsbanken innenfor temaområdene menneskerettigheter, arbeid mot korrupsjon og arbeidstakerrettigheter. I motsatt ende av skalaen oppnår banken dårligst resultater innenfor temaområdene skatteunndragelser, jordbruk samt skogbruk. Handelsbanken har et forbedringspotensiale når det gjelder sin tilnærming til samfunnsansvar, etikk og bærekraft, men kan vise til en gradvis forbedring av sine retningslinjer de siste fire årene. Banken har blant annet utarbeidet særskilte retningslinjer for sin finansielle virksomhet innenfor bransjene skog, jordbruk og våpenproduksjon. Handelsbanken har de siste årene blitt sjekket av Fair Finance Guide i Sverige, som er søsterorganisasjonen til Etisk Bankguide i Norge. Banken har strengere policy til selskaper innenfor fondsforvaltning enn innenfor øvrige virksomhetsområder.

Gi beskjed til Handelsbanken:

X

The average score of SpareBank 1 Nord-Norge

Bankens retningslinjer

Sparebank 1 Nord-Norge oppnår en samlet totalscore på 47 % når det gjelder tilslutninger til viktige standarder, prinsipper og konvensjoner innenfor samfunnsansvar, etikk og bærekraft. Til sammenligning fikk banken 7 % i fjorårets undersøkelse. Sparebank 1 Nord-Norge er dermed den banken som har klatret nest mest på rankingen fra i fjor til i år. Høyest score oppnår banken innenfor temaområdene menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, samt arbeid mot skatteunndragelser. I motsatt ende av skalaen så oppnår banken lavere score innenfor temaområder som skogbruk, åpenhet og ansvar samt olje og gass. Sparebank 1 Nord-Norge har gjort nevneverdige forbedringer siden i fjor, men har fortsatt en begrenset tilnærming til samfunnsansvar, etikk og bærekraft på noen områder. Banken har begrenset informasjon om etikk og bærekraft både i årsrapportene og på sine nettsider. Sparebank 1 Nord-Norge stiller, med noen unntak, ikke like strenge krav innenfor kredittvirksomhet og egne investeringer som innenfor fondsinvesteringer. Bankens utlånsvirksomhet er hovedsakelig begrenset til det norske markedet og til norske bedrifter, samtidig som banken tilbyr tredjeparts fond som er investert i selskaper i hele verden.  

Gi beskjed til SpareBank 1 Nord-Norge:

X

The average score of Nordea

Bankens retningslinjer

Nordea oppnår en samlet totalscore på 45 % når det gjelder tilslutninger til viktige standarder, prinsipper og konvensjoner innenfor samfunnsansvar, etikk og bærekraft. I fjorårets undersøkelse fikk Nordea en score på 43 %. Høyest score oppnår banken innenfor temaområdene menneskerettigheter, arbeid mot korrupsjon og arbeidstakerrettigheter. I motsatt ende av skalaen så oppnår banken dårligst resultat innenfor temaområdene våpen, skogbruk samt jordbruk. Banken har et klart forbedringspotensiale når det gjelder sin tilnærming til samfunnsansvar, etikk og bærekraft, men kan vise til en liten forbedring i sine retningslinjer de siste årene. Det er Fair Finance Guide Sverige, søsterorganisasjonen til Etisk bankguide i Norge, som har sjekket Nordeas retningslinjer de siste fire årene. Nordea har noe strengere retningslinjer når det gjelder samfunnsansvar, etikk og bærekraft innenfor kapitalforvaltning og fondsforvaltning enn innenfor utlånsvirksomhet.

Gi beskjed til Nordea:

X

The average score of Danske Bank

Bankens retningslinjer

Danske Bank oppnår en samlet totalscore på 42 % når det gjelder tilslutninger til viktige standarder, prinsipper og konvensjoner innenfor samfunnsansvar, etikk og bærekraft. Til sammenligning fikk banken en score på 28 % i fjorårets undersøkelse. Banken har dermed forbedret og forsterket sine retningslinjer på enkelte områder i løpet av året som er gått. Høyest score oppnår banken innenfor temaområdet knyttet til arbeid mot korrupsjon, etterfulgt av temaområdene menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter. I motsatt ende av skalaen så oppnår banken sine laveste resultater innenfor temaområdet naturvern og biologisk mangfold, etterfulgt av temaområdene energiproduksjon og klimaendringer. Banken har for eksempel ikke tatt stilling mot utvinning av kull. Danske Bank har et forbedringspotensiale når det gjelder sin tilnærming til samfunnsansvar, etikk og bærekraft og henger litt etter gjennomsnittet av banksektoren slik den er målt i denne undersøkelsen. Banken har imidlertid gjort nevneverdige forbedringer siden i fjor. Danske Bank har strengere etiske retningslinjer innenfor sin fondsforvaltning enn innenfor andre virksomhetsområder. Danske Bank har også utarbeidet et titalls antall retningslinjer som omfatter både enkeltbransjer og temaområder.

Gi beskjed til Danske Bank:

X

The average score of Sparebank 1 Østlandet

Bankens retningslinjer

Sparebank 1 Østlandet ble etablert i 2017 som følge av fusjon mellom Sparebanken Hedmark og Sparebank 1 Oslo og Akershus. Sparebank 1 Østlandet oppnår en samlet totalscore på 37 % i årets undersøkelse når det gjelder tilslutninger til viktige standarder, prinsipper og konvensjoner innenfor samfunnsansvar, etikk og bærekraft. Sparebanken Hedmark, som ble målt i fjorårets undersøkelse, fikk dengang en score på 7 %. 

Selv om Sparebank 1 Østlandet ligger under gjennomsnittet for bankene som er målt i denne undersøkelsen, har banken likevel forbedret og forsterket sine retningslinjer på en rekke områder sammenlignet med de resultatene Sparebanken Hedmark oppnådde i fjor. Høyest score oppnår banken innenfor temaområdene menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, samt arbeid mot korrupsjon. I motsatt ende av skalaen så oppnår banken dårligst resultat innenfor temaområder åpenhet og ansvar, skogbruk samt olje og gass. Sparebank 1 Østlandet har begrenset informasjon om etikk og bærekraft i sine årsrapporter og på sine nettsider, og har et klart forbedringspotensiale når det gjelder å forbedre og forsterke sine retningslinjer innenfor samfunnsansvar, etikk og bærekraft. Bankens utlånsvirksomhet er hovedsakelig i Norge til norske bedrifter, samtidig som banken tilbyr tredjeparts fond som er investert i selskaper i hele verden. 

 

Gi beskjed til Sparebank 1 Østlandet:

X

The average score of Sparebanken Vest

Bankens retningslinjer

Sparebanken Vest oppnår en samlet totalscore på 35 % når det gjelder tilslutninger til viktige standarder, prinsipper og konvensjoner innenfor samfunnsansvar, etikk og bærekraft. Til sammenligning fikk banken en score på 7 % i fjor. Sparebanken Vest har dermed gjort en del forbedringer fra 2016 til 2017. Høyest score oppnår banken innenfor temaområdene arbeid mot skatteunndragelser, arbeid mot korrupsjon samt arbeidstakerrettigheter. I motsatt ende av skalaen oppnår banken lave resultater innenfor temaområder som klimaendringer, skogbruk samt olje og gass. Sparebanken Vest har en begrenset tilnærming til samfunnsansvar, etikk og bærekraft og henger etter gjennomsnittet av banker slik dette er målt i denne undersøkelsen. Banken har begrenset informasjon om etikk og bærekraft både i årsrapportene og på sine nettsider, og har ikke etablert tilstrekkelig åpenhet på dette området. Bankens utlånsvirksomhet er hovedsakelig i Norge til norske bedrifter, samtidig som banken tilbyr tredjeparts fond som er investert i selskaper over hele verden. Banken har gjort en del forbedringer siden i fjor men mangelen på åpenhet gjør at banken havner i nedre sjikt i årets undersøkelse.

Gi beskjed til Sparebanken Vest:

X

The average score of Gjensidige

Bankens retningslinjer

Gjensidige er en nykommer i 2017 og oppnår en samlet totalscore på 34 % når det gjelder tilslutninger til viktige standarder, prinsipper og konvensjoner innenfor samfunnsansvar, etikk og bærekraft. Høyest score oppnår banken innenfor temaområdene menneskerettigheter, arbeid mot korrupsjon og arbeidstakerrettigheter. I motsatt ende av skalaen så oppnår banken sine laveste resultater innenfor temaområdene klimaendringer, åpenhet og ansvar, samt energiproduksjon. Gjensidige stiller ikke like høye krav når det gjelder investeringer av kundenes penger i fond som det stilles til egne investeringer.

Gi beskjed til Gjensidige:

X

The average score of Sandnes Sparebank

Bankens retningslinjer

Sandnes Sparebank er en nykommer i årets undersøkelse og oppnår en samlet totalscore på 21 % når det gjelder tilslutninger til viktige standarder, prinsipper og konvensjoner innenfor samfunnsansvar, etikk og bærekraft. Høyest score oppnår banken innenfor temaområdene arbeid mot korrupsjon, arbeidstakerrettigheter og skatteunndragelser. I motsatt ende av skalaen så oppnår banken sine laveste resultater innenfor temaområdene naturvern, landbruk og skogbruk. Sandnes Sparebank har en begrenset tilnærming til samfunnsansvar, etikk og bærekraft og henger etter gjennomsnittet av bankene slik dette er målt i denne undersøkelsen. Sandnes Sparebank har begrenset informasjon om etikk og bærekraft i sine årsrapporter og på sine nettsider, og har ikke etablert tilstrekkelig åpenhet på dette området. Bankens utlånsvirksomhet er hovedsakelig i Norge til norske bedrifter, samtidig som banken tilbyr fond som er investert i selskaper i hele verden.

Gi beskjed til Sandnes Sparebank:

X

The average score of SpareBank 1 SR

Bankens retningslinjer

Sparebank 1 SR oppnår en samlet totalscore på 18 % når det gjelder tilslutninger til viktige standarder, prinsipper og konvensjoner innenfor samfunnsansvar, etikk og bærekraft. Dette er laveste score blant alle banker som er med i undersøkelsen. Til sammenligning fikk banken i fjor en score på 17 %, og var da best blant bankene i Sparebank 1-gruppen. Høyest score oppnår banken innenfor temaområdene våpen, arbeid mot korrupsjon og arbeid mot skatteunndragelser. I motsatt ende av skalaen så oppnår banken 0 % innenfor to temaområder: Klimaendringer samt naturvern og biologisk mangfold. Sparebank 1 SR har en begrenset tilnærming til samfunnsansvar, etikk og bærekraft og henger etter de andre bankene i undersøkelsen. Banken har begrenset informasjon om etikk og bærekraft både i årsrapportene og på sine nettsider, og har ikke etablert tilstrekkelig åpenhet på dette området. Bankens utlånsvirksomhet er hovedsakelig i Norge til norske bedrifter, samtidig som banken tilbyr tredjeparts fond som er investert i selskaper i hele verden. Banken anses dermed å være uten en solid policy og det er en risiko for at banken kan komme til å bidra til å finansiere selskaper som er involvert i alvorlig miljøødeleggelse og krenkelse av menneskerettigheter. Bankens mangel på åpenhet gjør at den ender langt ned på skåringen. Eventuelle retningslinjer innenfor etikk og bærekraft er enten nær ikke-eksisterende eller godt skjult for kundene. 

Gi beskjed til SpareBank 1 SR:

X

Skåringsintervaller

undefined

Fortell banken din hva du mener!

Din tilbakemelding teller, gi beskjed til banken om hva du mener.    

Vi står bak Etisk bankguide i Norge

  • logo-gjennomsiktig.png
  • forbrukerradet_logo.png

Økonomiske bidragsytere

 Etisk bankguide har mottatt økonomisk støtte fra Sida (Swedish International Development Cooperation Agency) og fra Finansmarkedsfondet:

  

undefined         undefined

 

undefined

Thank you for submitting

Your message has succesfully been placed

×